Blíži sa nový rok a so sebou prináša dočasné povinnosti týkajúce sa zmien v zdravotných poisťovniach

Nahlásenie zmeny poisťovne zamestnávateľovi do 8. januára je kľúčové pre zachovanie správnej evidencie a predchádzanie možným problémom so zdravotným poistením.

VšZP zdôraznila, že porušenie tohto termínu môže mať vážne dôsledky, vrátane možných pokút až do výšky 331 eur, čo je dôležitý krok pre tých, ktorí platia poistenie trvalým príkazom.

Okrem toho, poistenci so zmenou platiteľa poistného musia oznámiť túto zmenu zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára v roku, kedy sa táto zmena uskutoční. To zabezpečuje, aby informácie o platiteľovi poistného boli aktuálne.

Dôležité je tiež pamätať, že poistenci, ktorí sú samoplatcami a platia poistné trvalým príkazom, by mali aktualizovať IBAN pre novú zdravotnú poisťovňu. Skontrolovať výšku platieb a prípadne vykonať zmenu je nevyhnutné pre správne fungovanie zdravotného poistenia.

Je vhodné informovať nielen zamestnávateľa, ale aj všetkých platiteľov poistného a svojho ošetrujúceho lekára o akejkoľvek zmene. Dodržiavanie týchto noriem prinesie hladší chod zdravotného poistenia a minimalizuje riziko komplikácií v tomto období zmien zdravotných poisťovní.”

redakcia premium news