Ministerstvo vnútra informuje!

Blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu prinášajú množstvo príležitostí pre občanov Slovenska vyjadriť svoj názor a ovplyvniť smerovanie Európskej únie. Ministerstvo vnútra SR pripomína, že možnosť vybaviť si hlasovací preukaz, ktorý umožní hlasovať mimo miesta trvalého pobytu, trvá len do piatku 7. júna.

Získať hlasovací preukaz je možné na obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého pobytu. Táto možnosť nie je obmedzená len na občanov Slovenska, ale aj na občanov iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú zapísaní v zozname voličov. Vo volebnej miestnosti sa voliči musia preukázať občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ, a ak majú hlasovací preukaz, predložia aj ten.

Pre tých, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, je možnosť hlasovať v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Títo voliči sa preukážu slovenským cestovným dokladom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine.

Po overení totožnosti vydá okrsková volebná komisia voličovi hlasovacie lístky a obálku s úradnou pečiatkou. Volič si za zástenu vyberie jeden hlasovací lístok a môže označiť najviac dvoch kandidátov, ktorým odovzdá prednostný hlas. Nesprávne upravené hlasovacie lístky môžu byť na požiadanie nahradené.

Voliči so zdravotnými obmedzeniami môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Avšak, ak sa nachádzajú mimo svojho volebného okrsku, musia mať aj hlasovací preukaz.

Nezabudnite si vybaviť hlasovací preukaz včas a využite svoje právo ovplyvniť budúcnosť Európy.

redakcia PremiumNews