Slovenskí vedci môžu vďaka transformačným zmluvám publikovať vedecké výsledky vo svetových Open Access časopisoch bezplatne

Publikovanie výsledkov výskumu formou Open Access alebo otvoreného prístupu (online, bezplatne pre čitateľa a s použitím verejných licencií) je v súčasnosti už prevládajúcim globálnym trendom. Otvorený prístup vo vedeckej komunikácii prináša vyššiu viditeľnosť, väčšiu dostupnosť a citovanosť výsledkov, ako aj transparentnosť a reprodukovateľnosť postupov – teda kvalitnejšiu vedu, ktorej výstupy neostávajú uzavreté za platobnými bránami, ale sú dostupné tam, kde ich ľudia najviac potrebujú. 

Open Access alebo tzv. otvorený prístup znamená, že čitateľ on-line a bezplatne získa prístup k hodnotným vedeckým informáciám, vďaka čomu sa podporuje medzinárodná vedecká spolupráca a urýchľuje sa výskum a vývoj inovácii. Tento prístup pomohol vedcom počas pandémie koronavírusu k rýchlemu vývoju vakcíny.

Bezplatný prístup pre čitateľov však často znamená, že náklady na publikovanie v podobe poplatkov tzn. APC – article processing charges, musí niesť autor a jeho inštitúcia. Riešením tohoto problému sú transformačné zmluvy s vydavateľmi. Transformačné zmluvy, nazývané aj „read and publish“, zabezpečujú prístup k vedeckým publikáciám vydavateľa a zároveň poskytujú dohodnutý počet tokenov na publikovanie formou otvoreného prístupu. Za každý token môžu slovenskí vedci publikovať jeden článok vo vybraných open access časopisoch daného vydavateľa bez nutnosti platiť publikačné poplatky.

V roku 2023 Centrum vedecko-technických informácií SR uzavrelo v mene Konzorcia slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, prvé tri transformačné zmluvy pre Slovensko, s významnými vydavateľstvami vedeckej literatúry Springer-Nature, Elsevier a IEEE. Michal Nemec z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR uvádza: „Transformačné zmluvy sú osvedčeným prostriedkom podpory otvoreného prístupu. Slovenským vedcom poskytujú prístup k najkvalitnejším výsledkom v databázach svetovej vedy a zároveň príležitosť na publikovanie v časopisoch prestížnych vydavateľov, čím zvyšujú konkurencieschonosť slovenskej vedy v medzinárodnom prostredí. Za rok 2023 transformačné zmluvy ušetrili slovenským výskumným inštitúciám 449 665 € za publikovanie v časopisoch vydavateľstva Springer-Nature, 132 000 € za publikovanie vo vydavateľstve Elsevier a 26 140 € za publikovanie v uznávanom vydavateľstve technických vied IEEE. 

Prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU, zdôrazňuje dôležitú rolu open source zdrojov a open source  nástrojov vo výskume: „Otvorená veda znižuje prekážky prístupu k vedeckým výsledkom a podporuje spoluprácu. Tento prístup založený na vedeckej spolupráci urýchľuje a zefektívňuje inovácie, čo má priamy vplyv na našu spoločnosť.“  Fakulta informatiky a informačných technológií intenzívne využíva možnosti, ktoré transformatívne zmluvy slovenským vedcom ponúkajú. „Už teraz je zrejmý vplyv otvoreného prístupu na vyššiu viditeľnosť slovenskej vedy a výskumu“, uzatvára prof. Kotuliak.

PR: Štefánia Bartošová

videopressagency.sk

redakcia PremiumNews