ESET Science Award vstupuje do svojho 6. ročníka s cieľom oceniť výnimočné vedecké osobnosti

ESET Science Award, ocenenie pre výnimočné vedecké osobnosti, spúšťa nominácie do svojho 6. ročníka. Tohtoročnou témou je Budúcnosť našej planéty, ktorá reflektuje aktuálne globálne výzvy. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse sú pre ľudí na Slovensku týmito výzvami najmä sociálne nerovnosti (85 %), kybernetické útoky (84 %) a klimatická kríza (83 %). Aj tento rok bude laureátov vyberať medzinárodná komisia s nositeľom alebo nositeľkou Nobelovej ceny na jej čele. Nominácie sú otvorené do 25. apríla 2024 na webovej stránke https://www.esetscienceaward.sk/.

Ocenenie ESET Science Award, ktoré organizuje Nadácia ESET, je venované vedeckým osobnostiam, ktorých výskum má pozitívny vplyv na spoločnosť. Aj napriek tomu, že prínos vedeckej komunity pre spoločnosť je nespochybniteľný, reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre Nadáciu ESET ukázal, že po pandémii covid-19 záujem o vedecké poznatky klesol, podobne ako deklarovaná miera vplyvu týchto poznatkov na formovanie názorov.

 „Podporovať vedu a vedecké osobnosti na Slovensku je pre nás práve v týchto časoch mimoriadne dôležitá a zmysluplná úloha. Teraz, keď ako ľudstvo čelíme novým výzvam, ešte naliehavejšie chceme zdôrazniť význam špičkovej vedy a zároveň vyjadriť prostredníctvom nášho ocenenia vďaku a uznanie slovenským vedcom a vedkyniam za ich prácu,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

Témou šiesteho ročníka ocenenia ESET Science Award je Budúcnosť našej planéty, ktorá odráža hlavnú tému medzinárodného festivalu vedy a umenia STARMUS. Tento festival prináša na Slovensko práve spoločnosť ESET. Výsledky prieskumu agentúry 2muse ukazujú, že o budúcnosť našej planéty má strach väčšina opýtaných. Veľké sociálne nerovnosti v spoločnosti vidí ako budúci problém 85 % opýtaných, kybernetické hrozby 84 %, klimatickú krízu 83 %, globálne vojnové konflikty 82 % a nedostatok surovinových zdrojov 81 %. 

„Veda hľadá spôsoby, ako využiť napríklad technologické inovácie či iné vedecké poznatky v prospech nás a našej planéty. Potenciál vedy riešiť zásadné problémy sa však neodráža v aktuálnom postavení vedcov a vedkýň v spoločnosti. Tí často čelia nedostatočnému uznaniu, financovaniu a verejnému záujmu o ich prácu, čo je v kontraste s naliehavosťou výziev, pred ktorými ako ľudstvo stojíme,“ hodnotí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. Aj šiesty ročník ocenenia ESET Science Award má za cieľ vyzdvihnúť vedkyne a vedcov na Slovensku a zviditeľniť ich prínos pre celú spoločnosť. 

Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. O výbere laureátov vo vedeckých kategóriách bude rozhodovať medzinárodná komisia pod vedením nositeľa alebo nositeľky Nobelovej ceny. 

Slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia sa uskutoční počas galavečera v októbri 2024.

Informácie o prieskume: Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 012 respondentov. Zber údajov prebehol 12. – 16. októbra 2023. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

PR: Michaela Lukovičová