Strategická komunikácia Slovenskej republiky bude mať novú koncepciu

V utorok 6. februára 2024 odbor strategickej komunikácie Úradu vlády Slovenskej republiky zaradil do medzirezortného pripomienkového konania návrh “Koncepcie strategickej komunikácie”, ktorá nahradí dokument z roku 2023. Cieľom navrhovaného dokumentu je reagovať na zjavnú politizáciu odborov strategickej komunikácie na dotknutých rezortoch s jasným vylúčením iných vplyvových subjektov, ako sú mimovládne organizácie. Pôvodný dokument neriešil problematiku strategickej komunikácie komplexne a komunikačné záujmy Slovenskej republiky boli riešené len okrajovo.

Nová koncepcia už neráta s mimovládnymi organizáciami ako partnerom pre riešenie tejto problematiky čo znamená, že strategická komunikácia bude výlučne v rukách štátu, kam vždy mala patriť. Koncepcia strategickej komunikácie bola koncipovaná prioritne s odkazom na Ústavu Slovenskej republiky a jej úmyslom je budovať dôveru občanov v Slovenskú republiku ako suverénny a demokratický štát, ktorý je spôsobilý spravovať veci verejné samostatne a suverénne. Cieľom je budovať hrdosť a vzťah k vlasti, histórii a tradíciám, ktoré sú ukotvené v preambule Ústavy Slovenskej republiky.

Koncepcia strategickej komunikácie určuje aj spôsob komunikácie Úradu vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bol vytvorený systematický a neustály mechanizmus na informovanie verejnosti o dianí v štáte.

Predkladaný materiál zároveň navrhuje zrušiť aj Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, nakoľko tento dokument je nekoncepčný, nevykonateľný s prvkami politizácie. Zároveň navrhuje uložiť ministrovi vnútra Slovenskej republiky, ministrovi obrany Slovenskej republiky, ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypracovať nový dokument: Národná stratégia pre riešenie hybridného pôsobenia.

Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR